1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

7. Własność intelektualna

8. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Strona https://romax.biz/shop działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://romax.biz/shop, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://romax.biz/shop, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://romax.biz/shop, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), 3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 2. DEFINICJE 1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://romax.biz/shop umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą. 2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony. 3. USŁUGODAWCA – Małgorzata Lisiecka wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą ROMAX Małgorzata Lisiecka, adres siedziby: ROMAX Małgorzata Lisiecka, adres do doręczeń: Opolska 7, NIP: 7891504443, REGON: 382985936, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 614379548. 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. 6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 1.1. korzystanie z Formularza Kontaktowego, 1.2. korzystanie z Newslettera, 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 3.1. komputer z dostępem do Internetu, 3.2. dostęp do poczty elektronicznej, 3.3. przeglądarka internetowa, 3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera). 1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. 5. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 1.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://romax.biz/shop korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://romax.biz/shop Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://romax.biz/shop, bez zgody Usługodawcy. 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://romax.biz/shop stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Wyszukiwarka

Kontakt:

 
 

Silver

pol_ps_MARSHA-CZARNA-KORONKOWA-SUKNIA-302_3.jpg

W sklepie:

Produkcja:

Usługi: